Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

ΝΟΜΟΣ 4322/2015 "Αποφυλάκιση με βραχιολάκια"

Της Τζίνας Αλεξάκη*
•Αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα με τον Ν. 4322/2015
Σημαντικές αλλαγές επιφέρει ο νέος νόμος 4322/2015 (Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ” τύπου και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α” 42/27-0402015)στον Ποινικό Κώδικα. Συγκεκριμένα οι τροποποιήσεις αφορούν τα άρθρα 54, 56, 74, 94, 105, 110Α, 124,126,127, 130 και 312 του Ποινικού Κώδικα. Επίσης έγιναν αλλαγές στα άρθρα 189, 308Α, 310, 380 και 382.Πιο συγκεκριμένα:
Άρθρο 2 
Το άρθρο 54 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: « Άρθρο 54 - Η διάρκεια του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ούτε είναι μικρότερη από έξι (6) μήνες, αν για την πράξη που τελέστηκε ο νόμος απειλεί κάθειρξη μέχρι δέκα (10) έτη.
Αν η απειλούμενη ποινή είναι ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη μεγαλύτερη αυτής του προηγούμενου εδαφίου, η διάρκεια του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη ούτε είναι μικρότερη από δύο (2).»
Άρθρο 3

Το άρθρο 56 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 56
1. Με ιδιαίτερους νόμους κανονίζεται ο τρόπος εκτέλεσης των ποινών, που προβλέπουν τα άρθρα 38 και 51 – 55, καθώς επίσης και των μέτρων ασφάλειας που προ-βλέπουν τα άρθρα 69-72.
2. Εκείνος στον οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ή κάθειρξης έως δέκα (10) έτη και έχει υπερβεί το εβδομηκοστό πέμπτο (75ο) έτος της ηλικίας του, εκτίει την ποινή ή το υπόλοιπο της ποινής στην κατοικία του, εκτός αν με ειδική αιτιολογία κριθεί ότι η έκτιση της ποινής σε κατάστημα κράτησης είναι απολύτως αναγκαία για να αποτραπεί αυτός από την τέλεση άλλων αντίστοιχης βαρύτητας εγκλημάτων. Εάν το πιο πάνω όριο ηλικίας έχει συμπληρωθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, αποφασίζει το δικαστήριο που επιβάλλει την ποινή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αποφασίζει το συμβούλιο πλημμελειοδικών μετά από αίτηση του καταδικασμένου.
3. Οι εκτίοντες ποινή στην κατοικία τους δύνανται να λαμβάνουν άδεια εξόδου από αυτήν από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης για λόγους εκπαίδευσης, εργασίας ή νοσηλείας. Οι ίδιοι υποχρεούνται να εμφανίζονται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους. Αν παραλείψουν την υποχρέωσή τους αυτή, ο εισαγγελέας έκτισης της ποινής, εκτιμώντας τη συχνότητα των παραλείψεων και τους λόγους στους οποίους οφείλονται, μπορεί να: α) προβαίνει σε συστάσεις, β) διατάξει την έκτιση μέρους της ποινής τους που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα στο κατάστημα κράτησης ή γ) διατάξει την έκτιση της ποινής τους στο κατάστημα κράτησης. Η διάταξη του άρθρου 107 έχει και εδώ ανάλογη εφαρμογή.»
Άρθρο 4
Το άρθρο 74 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 74
1. Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από τη χώρα, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απέλαση αλλοδαπού που καταδικάσθηκε σε κάθειρξη, εάν κρίνει ότι η παραμονή του στη χώρα δεν συμβιβάζεται προς τους όρους της κοινωνικής συμβίωσης, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως το είδος του εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκε, το βαθμό της υπαιτιότητάς του, τις ειδικές συνθήκες τέλεσης της πράξης, τις συνέπειες αυτής, το χρόνο παραμονής του στο ελληνικό έδαφος, τη νομιμότητα ή μη της παραμονής του, την εν γένει συμπεριφορά, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την ύπαρξη οικογένειας και γενικότερα το βαθμό ένταξης αυτού στην ελληνική κοινωνία. Αν ο αλλοδαπός κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης ήταν ανήλικος, για την απέλασή του λαμβάνεται υπόψη και η τυχόν νόμιμη εγκατάσταση και παραμονή της οικογένειάς του στη χώρα ή στην περίπτωση που η οικογένεια του διαμένει στην αλλοδαπή, ο υφιστάμενος στη χώρα προορισμού σοβαρός κίνδυνος κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας του. Η απέλαση εκτελείται αμέσως μετά την έκτιση της ποινής ή την απόλυση από τις φυλακές. Το ίδιο ισχύει και όταν η απέλαση επιβλήθηκε από το δικαστήριο ως παρεπόμενη ποινή.
2. Το δικαστήριο μπορεί, επίσης, να διατάξει την απέλαση από τη χώρα κάθε αλλοδαπού στον οποίο επιβλήθηκε μέτρο ασφάλειας των άρθρων 69, 71 και 72. Σε αυτή την περίπτωση, η απέλαση μπορεί να διαταχθεί σε αντικατάσταση αυτών των μέτρων.
3. Το δικαστήριο που αποφασίζει την απέλαση του αλλοδαπού δράστη επιβάλλει σε αυτόν απαγόρευση επανεισόδου του στη χώρα, για χρονικό διάστημα έως δέκα (10) ετών. Το συμβούλιο πλημμελειοδικών του τόπου του δικαστηρίου που επέβαλε την απέλαση, μετά από γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, μπορεί να επιτρέψει την επιστροφή του αλλοδαπού στη χώρα ύστερα από αίτησή του, αφού περάσει μια τριετία από την εκτέλεση της απέλασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χρονικός περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει σε περίπτωση αλλοδαπού ο οποίος έχει τελέσει γάμο με Έλληνα υπήκοο, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο γάμος, καθώς και σε περίπτωση παλιννοστούντος ελληνικής καταγωγής. Το συμβούλιο αποφαίνεται αμετάκλητα και μπορεί να εξετάσει νέα αίτηση για επιστροφή μόνο μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την απόρριψη της προηγούμενης.
4. α. Η απέλαση εκτελείται με ενέργειες των αρμόδιων αστυνομικών αρχών, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία περί αλλοδαπών, καθώς και τους κανόνες του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Πέντε (5) μήνες πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου για την υφ” όρον απόλυση του κρατούμενου, ο διευθυντής του καταστήματος κράτησης υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου κράτησης, ώστε ο τελευταίος να παραγγείλει αμέσως στην αρμόδια αστυνομική αρχή τη διερεύνηση του εφικτού της απέλασης και την προετοιμασία για την υλοποίησή της. Τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου για την υφ” όρον απόλυση, η αρμόδια αστυνομική αρχή αναφέρει, με αιτιολογημένη έκθεσή της, στον εισαγγελέα του τόπου κράτησης εάν η απέλαση είναι εφικτή. Σε περίπτωση που η απέλαση είναι εφικτή, εκτελείται αμέσως μετά την υφ” όρον απόλυση ή την έκτιση της ποινής του κρατουμένου. Με αιτιολογημένη διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου κράτησης, η κράτηση μπορεί να παραταθεί για ένα (1) μήνα μόνο από το χρόνο της υφ” όρον απόλυσης ή έκτισης της ποινής, εφόσον η διαδικασία απέλασης έχει ξεκινήσει και πρόκειται να εκτελεστεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού και εφόσον η απέλαση δεν έχει πραγματοποιηθεί, με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου κράτησης αναστέλλεται υποχρεωτικά η απέλαση του αλλοδαπού, του επιβάλλονται οι όροι που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 100 ή ορισμένοι από αυτούς και ο κρατούμενος απολύεται αμέσως.
β. Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός παρεμποδίζει την προετοιμασία της απομάκρυνσής του, αρνούμενος να συνεργαστεί με τις αρχές και να αποκαλύψει τα πραγματικά του στοιχεία, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών του τόπου κράτησης μπορεί να παρατείνει την κράτησή του μέχρι και τρεις (3) μήνες από το χρόνο της υφ” όρον απόλυσης ή έκτισης της ποινής. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση α’, ο αλλοδαπός παραμένει μέχρι την εκτέλεση της απέλασής του σε ειδικό χώρο του καταστήματος κράτησης ή του θεραπευτικού καταστήματος ή σε ειδικό χώρο των αστυνομικών αρχών που δημιουργούνται για το σκοπό αυτόν, με εντολή του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου κράτησης. Κατά της εισαγγελικής διάταξης που παρατείνει την κράτηση, ο κρατούμενος μπορεί να υποβάλει προσφυγή, για την οποία αποφαίνεται αμετάκλητα ο αρμόδιος εισαγγελέας εφετών μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Μετά την παρέλευση του τριμήνου, με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου κράτησης αναστέλλεται υποχρεωτικά η απέλαση του αλλοδαπού, του επιβάλλονται οι όροι που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 100 ή ορισμένοι από αυτούς και ο κρατούμενος απολύεται αμέσως.
γ. Όταν η απέλαση καταστεί εφικτή κατά την αιτιολογημένη γνώμη της αστυνομικής αρχής, η απόφαση αναστολής αυτής ανακαλείται με την ίδια διαδικασία που εκδόθηκε και διατάσσεται η κράτηση του αλλοδαπού για την πραγματοποίηση της απέλασης για χρονικό διάστημα το πολύ δεκαπέντε (15) ημερών.
5. Εάν, σύμφωνα με την αιτιολογημένη έκθεση της αστυνομικής αρχής κατά την περίπτωση α” της παραγράφου 4, η απέλαση δεν είναι εφικτή για οποιονδήποτε λόγο και ιδίως επειδή: α) ο αλλοδαπός είναι ανιθαγενής ή ζητεί διεθνή προστασία ή απολαμβάνει διεθνή προστασία, ή β) δεν λειτουργεί ή δεν συνεργάζεται η προξενική αρχή της χώρας καταγωγής του ή γ) η χώρα του δεν συνιστά ασφαλή προορισμό ή τυχόν επιστροφή συνιστά παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ ή δ) δεν τον δέχεται η χώρα καταγωγής του, τότε, μετά την υφ” όρον απόλυση ή την έκτιση ποινής, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών του τόπου κράτησης αναστέλλει υποχρεωτικά με διάταξή του την απέλαση, επιβάλλει τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 100 ή ορισμένους από αυτούς και ο κρατούμενος απολύεται αμέσως. Όταν η απέλαση καταστεί εφικτή, εφαρμόζεται αναλόγως η περίπτωση γ′ της προηγούμενης παραγράφου.
6. Αυτός που παραβιάζει τον όρο ή τους όρους που του έχουν επιβληθεί από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών κατά την αναστολή της απέλασης, τιμωρείται με την ποινή του άρθρου 182 παρ. 1.»
Άρθρο 5
Στο άρθρο 94 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Ποινές, οι οποίες επιβάλλονται για κακουργήματα ή με δόλο τελούμενα πλημμελήματα και εμπεριέχουν άσκηση σωματικής βίας και έχουν διαπραχθεί από κρατούμενους κατά άλλων κρατουμένων ή υπαλλήλων των καταστημάτων κράτησης ή κατά τη διάρκεια άδειας, εκτίονται ολόκληρες μετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε ή που θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία ήταν κρατούμενος ο υπαίτιος.»
Άρθρο 6

1. Το άρθρο 105 παράγραφος 1 περίπτωση γ” του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
   «γ) προκειμένου για ισόβια κάθειρξη, τουλάχιστον δεκαεννέα (19) έτη».
   2. Η παρ. 2 του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής«2. Το χρονικό διάστημα των τριών πέμπτων περιορίζεται στα δύο πέμπτα της ποινής που επιβλήθηκε και προκειμένου για ισόβια κάθειρξη, τα δεκαεννέα (19) έτη περιορίζονται σε δεκαπέντε 
(15) έτη, αν ο κατάδικος έχει υπερβεί το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας του. Το χρονικό 
διάστημα των δεκαπέντε (15) ετών προσαυξάνεται κατά τα δύο πέμπτα των λοιπών ποινών που 
τυχόν έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση που αυτές συντρέχουν σωρευτικά. Σε κάθε περίπτωση 
όμως, ο κατάδικος μπορεί να απολυθεί, αν έχει εκτίσει δεκαεννέα (19) έτη. Μετά τη συμπλήρωση 
του εξηκοστού πέμπτου (65ο) έτους της ηλικίας του καταδίκου, κάθε ημέρα παραμονής του σε 
σωφρονιστικό κατάστημα υπολογίζεται ευεργετικά ως δύο (2) ημέρες εκτιόμενης ποινής. Αν ο 
κατάδικος εργάζεται, κάθε ημέρα απασχόλησης υπολογίζεται ως επιπλέον μισή ημέρα εκτιόμενης 
ποινής. Αν για τους καταδίκους αυτούς προκύπτει από άλλες διατάξεις ευνοϊκότερος υπολογισμός, 
εφαρμόζονται εκείνες. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε καταδίκους 
για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει η παρ. 2 του 
άρθρου 105 του ν. 1492/1950, Κύρωση του Ποινικού Κώδικα.»
   3. Η παρ. 6 του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
   «6. Για τη χορήγηση της υφ’ όρον απόλυσης, ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που 
υπολογίστηκε ευεργετικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Προκειμένου για ποινές κάθειρξης 
δεν μπορεί να χορηγηθεί πάντως στον κατάδικο η υφ’ όρον απόλυση, αν δεν έχει παραμείνει στο 
σωφρονιστικό κατάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της ποινής που του 
επιβλήθηκε και, σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, δεκαπέντε (15) έτη. Το χρονικό διάστημα του 
ενός τρίτου ή, σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, των δεκαπέντε (15) ετών, προσαυξάνεται κατά τα 
δύο πέμπτα των λοιπών ποινών που τυχόν έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση που αυτές 
συντρέχουν σωρευτικά. Σε κάθε περίπτωση όμως ο κατάδικος μπορεί να απολυθεί αν έχει εκτίσει 
δεκαεννέα (19) έτη. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε όσους 
καταδικάσθηκαν για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει 
το άρθρο 5 του ν. 2058/1952. Επίσης, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται 
σε όσους καταδικάσθηκαν για το έγκλημα της παραγράφου 1 του άρθρου 299, εφόσον η πράξη 
τελέσθηκε κατά τη διάρκεια της κράτησής τους σε σωφρονιστικό κατάστημα.»
   4. Η παρ. 7 του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
   «7. Κάθε ημέρα κράτησης κρατουμένων που πάσχουν από ημιπληγία ή παραπληγία, σκλήρυνση 
κατά πλάκας ή έχουν υποβληθεί σε επέμβαση μεταμόσχευσης καρδιάς, ήπατος, νεφρού ή μυελού ή 
είναι φορείς του συνδρόμου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας ή πάσχουν από κακοήθη 
νεοπλάσματα ή από νεφρική ανεπάρκεια για την οποία γίνεται τακτική αιμοκάθαρση ή από 
φυματίωση κατά τη διάρκεια της θεραπείας της, υπολογίζεται ευεργετικά ως δύο (2) ημέρες 
εκτιόμενης ποινής.

   Το ίδιο ισχύει και για: α) κρατούμενους με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και 
άνω, που δεν μπορούν να εργαστούν, εφόσον κρίνεται ότι η παραμονή τους στο κατάστημα 
κράτησης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής λόγω αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης, β) κρατούμενους με 
ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, γ) κρατούμενους στους οποίους 
απαγορεύεται ύστερα από γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) η ανάληψη 
εργασίας ή απασχόλησης που μπορεί βάσιμα να προκαλέσει σοβαρή και μόνιμη βλάβη στην υγεία 
τους, δ) κρατούμενους οι οποίοι νοσηλεύονται σε θεραπευτικά καταστήματα ή νοσοκομεία εφόσον 
η νοσηλεία τους έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες, ε) κρατούμενες μητέρες για όσο 
διάστημα έχουν μαζί τους τα ανήλικα τέκνα τους, στ) κρατούμενους που συμμετέχουν σε 
θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής απεξάρτησης από ναρκωτικά εγκεκριμένου, κατά το άρθρο 51 
του ν. 4139/2013 (Α” 74), οργανισμού και ζ) κρατούμενους για όσο διάστημα διαρκεί η κράτησή 
τους σε χώρους αστυνομικών τμημάτων ή αστυνομικών διευθύνσεων.
   Η διακρίβωση της αναπηρίας στις περιπτώσεις α” και β ’ γίνεται με τη διαδικασία της παραγράφου 
4 του άρθρου 110Α. Ο ευεργετικός υπολογισμός διενεργείται από τον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 46 παρ. 1 του Σωφρονιστικού Κώδικα και λαμβάνεται υπόψη εκτός 
από την υφ’ όρον απόλυση και για τη ληξη της έκτισης της ποινής, τη μετατροπή της σε χρηματική 
ποινή ή κοινωφελή εργασία ή την αθροιστική έκτιση των ποινών.»
   5. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
   «8. Σε κάθε περίπτωση, η προσμέτρηση για τον ευεργετικό υπολογισμό των ημερών ποινής των 
καταδίκων ή υποδίκων δεν διακόπτεται λόγω νοσηλείας στο Νοσοκομείο Κρατουμένων, στο 
Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα. »
   6. Το άρθρο 110Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 110Α
   1. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται ανεξαρτήτως της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 
105 και 106, εφόσον ο κατάδικος νοσεί από σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας ή 
από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και υποβάλλεται σε τακτική αιμοκάθαρση ή από ανθεκτική 
φυματίωση ή είναι τετραπληγικός ή έχει υποστεί μεταμόσχευση ήπατος, μυελού και καρδιάς ή 
πάσχει από κακοήθη νεοπλάσματα τελικού σταδίου ή από κίρρωση του ήπατος με αναπηρία άνω 
του εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή από γεροντική άνοια έχοντας υπερβεί το ογδοηκοστό (80ο) 
έτος της ηλικίας.
   2. Η απόλυση χορηγείται, ανεξαρτήτως της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και 
106 και στις πιο κάτω περιπτώσεις, που έχει επιβληθεί πρόσκαιρη στερητική της ελευθερίας ποινή: 
α) στους καταδίκους με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω εφόσον κρίνεται 
ότι η παραμονή τους στο κατάστημα κράτησης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής λόγω αδυναμίας 
αυτοεξυπηρέτησης και β) στους καταδίκους με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) 
και άνω. Σε περίπτωση πρόσκαιρης κάθειρξης, απαιτείται να έχει εκτι- θεί με οποιονδήποτε τρόπο 
το ένα πέμπτο της ποινής.
   3. Σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης ο κρατούμενος που έχει ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις 
εκατό (80%) και άνω αν έχει εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο πέντε (5) έτη στην περίπτωση που το 
έγκλημά του δεν ενέχει ανθρωποκτονία, ή δέκα (10) έτη σε κάθε άλλη περίπτωση, εκτίει το 
υπόλοιπο της ποινής του στην κατοικία του, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 56 παρ. 3. Στην 
περίπτωση αυτή δύναται να επιβληθεί ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
283Α του Κώδικά Ποινικής Δικονομίας. Επίσης, είναι δυνατή η επιβολή όρων κατά ανάλογη 
εφαρμογή του άρθρου 100 παράγραφοι 2 και 3 του Ποινικού Κώδικά.
   4. Η διακρίβωση των προηγούμενων προϋποθέσεων γίνεται μετά από αίτηση του κρατούμενου 
από το αρμόδιο συμβούλιο πλημμελειοδικών ή, στην περίπτωση κρατούμενου που εκτίει ποινή 
ισόβιας κάθειρξης, από το συμβούλιο εφετών. Ο εισαγγελέας, μετά την υποβολή της αίτησης, 
διατάσσει ειδική πραγματογνωμοσύνη για τη διακρίβωση των προϋποθέσεων των προηγούμενων 
παραγράφων και την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας, αν αυτό δεν έχει βεβαιωθεί από το 
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Η κατά τα άνω ειδική πραγματογνωμοσύνη ή η 
βεβαίωση από το ΚΕ.Π.Α. υποβάλλεται από τον εισαγγελέα στο αρμόδιο συμβούλιο μαζί με την 
πρότασή του. Κατά του βουλεύματος του συμβουλίου εφετών μπορεί να ασκηθεί αναίρεση. Οι  λεπτομέρειες σχετικά με την ως άνω ειδική πραγματογνωμοσύνη καθορίζονται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας.
   5. Με την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 108, η απόλυση υπό όρο κατά τις παραγράφους 1 και 
2 σημειώνεται στο Ποινικό Μητρώο του καταδίκου, χορηγείται μόνο μια φορά και επεκτείνεται 
αυτοδικαίως σε όλες τις συντρέ- χουσες στην έκτιση ποινές, για τις οποίες μπορεί να καθοριστεί 
συνολική ποινή κατ’ άρθρο 551 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
   6. Η καταδίκη κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας για πράξη που τελέστηκε πριν την έναρξη της 
έκτισης της ποινής, για την οποία χορηγήθηκε η απόλυση υπό όρο, δεν επιφέρει την ανάκληση της 
απόλυσης.
   7. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εκτός της επιβολής ισόβιας κάθειρξης, δύναται να επιβληθεί 
μόνο ο όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Ανάκληση απόλυσης για παραβίαση όρου δεν 
χωρεί όταν αυτή προκλήθηκε από λόγους υγείας.
   8. Σε όσους απολύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν χωρεί προσωποκράτηση.»


Άρθρο 7
1. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 124 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 3α, ως εξής:
« 3.α. Το δικαστήριο μπορεί να αντικαταστήσει το αναμορφωτικό μέτρο της περίπτωσης ιβ′ της παραγράφου 1 του άρθρου 122 που έχει επιβληθεί σε ποινικά υπεύθυνο ανήλικο για πράξη, την οποία αν τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργημα και εμπεριέχει στοιχεία βίας, με περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, εφόσον: α) ο ανήλικος διαφεύγει επανειλημμένως από το ίδρυμα αγωγής και ο ποινικός σωφρονισμός κρίνεται απολύτως αναγκαίος ή β) τελέσει εκ νέου πράξη, που εάν την τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργημα που εμπεριέχει στοιχεία βίας.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 126 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η αξιόποινη πράξη που τελέστηκε από ανήλικο οκτώ έως δεκαπέντε ετών δεν καταλογίζεται σε αυτόν.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 127 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων επιβάλλεται μόνο σε ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας, εφόσον η πράξη τους, αν την τελούσε ενήλικος, θα ήταν κακούργημα απειλούμενο με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3α του άρθρου 124. Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων δύναται να επιβληθεί και για τις πράξεις του άρθρου 336 εφόσον τελούνται σε βάρος προσώπου νεότερου από δεκαπέντε (15) ετών. Η απόφαση πρέπει να περιέχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία από την οποία να προκύπτει γιατί τα αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα δεν κρίνονται στη συγκεκριμένη περίπτωση επαρκή, λαμβανομένων κατά περίπτωση υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσης της πράξης και της προσωπικότητας του ανηλίκου.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 130 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η διάταξη του άρθρου 127 παρ. 1 εφαρμόζεται και για τους ανηλίκους που τέλεσαν αξιόποινη πράξη μετά τη συμπλήρωση του δέκατου πέμπτου (15ου) έτους της ηλικίας τους και εισάγονται σε δίκη μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου (18ου) έτους. Στην περίπτωση αυτή τα αναμορφωτικά μέτρα παύουν αυτοδικαίως όταν ο υπαίτιος συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του. Στην περίπτωση ιβ′ της παρ. 1 του άρθρου 122 το αναμορφωτικό μέτρο παύει αυτοδικαίως, όταν ο υπαίτιος συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι η επιβολή αναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέτρων δεν είναι επαρκής και ότι ο περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, μολονότι αναγκαίος δεν είναι πλέον σκόπιμος, μπορεί να επιβάλει την ποινή που προβλέπεται για την πράξη που τελέστηκε, ελαττωμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83.»
Άρθρο 8
Το άρθρο 312 του Ποινικού Κώδικα και ο τίτλος του αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 312
Πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά
1. Αν δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης αξιόποινης πράξης, τιμωρείται με φυλάκιση, όποιος με συνεχή σκληρή συμπεριφορά προξενεί σε τρίτον σωματική κάκωση ή άλλη βλάβη της σωματικής ή ψυχικής υγείας. Αν η πράξη τελείται μεταξύ ανηλίκων δεν τιμωρείται εκτός αν η μεταξύ τους διαφορά ηλικίας είναι μεγαλύτερη από τρία (3) έτη, οπότε επιβάλλονται μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.
2, Αν το θύμα δεν συμπλήρωσε ακόμη το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του ή δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του και ο δράστης το έχει στην επιμέλεια ή στην προστασία του ή ανήκει στο σπίτι του δράστη ή έχει μαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας ή το έχει αφήσει στην εξουσία του ο υπόχρεος για την επιμέλειά του ή του το έχουν εμπιστευθεί για ανατροφή, διδασκαλία, επίβλεψη ή φύλαξη έστω προσωρινή, αν δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης αξιόποινης πράξης, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος με συστηματική παραμέληση των υποχρεώσεων του προς τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνεται υπαίτιος να πάθουν σωματική κάκωση ή βλάβη της σωματικής ή ψυχικής τους υγείας.»

Άρθρο 12
Με την παράγραφο  2 του άρθρου αυτού προβλέπεται οτι:
2.Κρατούμενοι οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκτίουν ποινή κάθειρξης που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη,απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων  105 επ. του Ποινικού Κώδικα,εφόσον έχουν εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο τα 2/5 της ποινής"
Με την παράγραφο 3 ορίζεται:
3.Κρατούμενοι οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκτίουν ποινή κάθειρξης άνω των δέκα ετών απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο της ανάκλησης χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και επ. του ΠΚ, αν έχουν συμπληρώσει το 1/3   πραγματικής έκτισης της ποινής που του επιβλήθηκε
Τέλος η παράγραφος 4 ορίζει:
4.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στους καταδίκους που αποκτούν τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και σε χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους απο τη δημοσίευσή του.
Άρθρο 20
1. Καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 189 του Ποινικού Κώδικα και η παράγραφος 4 αυτού αναριθμείται σε 3.
2. Καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 308Α του Ποινικού Κώδικα.
3. Καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 310 του Ποινικού Κώδικα.
4. α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 380 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής:
«Η τέλεση της πράξης του προηγούμενου εδαφίου με κάλυψη ή αλλοίωση των χαρακτηριστικών του προσώπου του δράστη συνιστά επιβαρυντική περίσταση.»
β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 380 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν ο υπαίτιος της πράξεως αυτής έφερε πολεμικό τυφέκιο ή πυροβόλο όπλο που φέρει φυσίγγιο των 40 χιλιοστών και άνω ή πολυβόλο ή υποπολυβόλο ή χειροβομβίδα ή εκρηκτικό μηχανισμό ή βαρύ όπλο ή όπλο πυροβολικού, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.»
5. Καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 382 του Ποινικού Κώδικα.


•«Ευεργετικές διατάξεις» ν. 4322/2015 για την απόλυση κρατουμένων και τη μετατροπή ποινών σε χρηματικές
Με πρωτοβουλία του αρμοδίου Υπουργείου Δικαιοσύνης θεσπίστηκαν διατάξεις περί αποσυμφόρησης των καταστημάτων κράτησης, των πινακίων των δικαστηρίων, της εκτέλεσης αποφάσεων και της παύσης της ποινικής δίωξης. Με τον πρόσφατο νόμο 4322/2015 λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, έκτακτα μέτρα για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης και τη μετατροπή ποινών ανεκτέλεστων αποφάσεων σε χρηματικές.
 •<<Απόλυση>> μετά τη  έκτιση μέρους της ποινής:
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ως άνω νόμου, κρατούμενοι που κατά τη δημοσίευση του νόμου εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας απολύονται με διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής – υπό τον όρο της ανάκλησης -, χωρίς τις προϋποθέσεις του άρθρου 105 ΠΚ (ήτοι των κοινών περί απόλυσης διατάξεων), υπό τις κάτωθι διακρίσεις:


Ποινή
Απόλυση μετά την έκτιση
(με οποιονδήποτε τρόπο)
ποινή μέχρι 3 έτη φυλάκισης
1/10 ποινής
ποινή από 3 ως 5 έτη φυλάκισης συμπεριλαμβανομένης της κάθειρξης, καθώς και μεγαλύτερη των 5 ετών φυλάκισης
1/5 ποινής
ποινή κάθειρξης μέχρι 10 έτη
2/5 ποινής
ποινή κάθειρξης άνω των 10 ετών
1/3 ποινής
Τα ανωτέρω ισχύον και για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι κατάδικοι αποκτούν τις προϋποθέσεις ένταξης στον νόμο αυτό μετά τη δημοσίευση του και μέχρι ένα έτος από αυτή.
Οσοι απολύονται, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, αν υποπέσουν μέσα σε πέντε έτη από την αποφυλάκισή τους, σε νέα από δόλοαξιόποινη πράξη και καταδικαστούν αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή μεγαλύτερη των δύο ετών, εκτίουν αθροιστικά και το υπόλοιπο της ποινής για την οποία είχαν απολυθεί κατά τα προλεχθέντα.
Τέλος, ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών σε όσους απολύονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί να επιβάλλει περιοριστικούς όρους λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η προσωπικότητα, ατομικές, οικογενειακές, προσωπικές ανάγκες κλπ.

•Μετατροπή ποινών σε "χρηματικές"
Περαιτέρω με το άρθρο 13 του ίδιου νόμου εισάγεται ρύθμιση για τη μετατροπή ποινών ανεκτέλεστων αποφάσεων σε χρηματικές. Συγκεκριμένα ποινές στερητικές της ελευθερίας που δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη και κατέστησαν αμετάκλητες πριν τη δημοσίευση του νόμου 4322/2015 και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνώνμετατρέπονται σε χρηματικές, κατόπιν αίτησης του καταδικασθέντος (που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσιου). Μετά την υποβολή της αίτησης δεν επιτρέπεται με ποινή απαραδέκτου η άσκηση οποιουδήποτε τακτικού ή έκτακτου ένδικου μέσου. Για τη μετατροπή της ποινής αποφασίζει αμετάκλητα το Δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, κατ’ εφαρμογή των των γενικών περί μετατροπής διατάξεων των άρθρων 4 – 8 του άρθρου 82 ΠΚ. Η μετατροπή αποκλείεται, αν η ποινή έχει περιληφθεί ή μπορεί να περιληφθεί σε συνολική ποινή κάθειρξης που εξακολουθεί να ισχύει.
•Ποιους αφορά:
1)Όλους τους καταδικασθέντες ή τους προφυλακισμένους ανεξάρτητα εάν οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί είναι σε βαθμό πλημμελήματος (φυλάκιση έως 5 χρόνια)  ή κακουργήματος (ποινή πάνω από 5 χρόνια).Πιο συγκεκριμένα, όσοι έχουν εκτίσει  τα 2/5 της ποινής τους και για ισόβια κάθειρξη, τουλάχιστον τα 14 έτη.
2)Εάν συντρέχουν σωρευτικά περισσότερες ποινές, ο κατάδικος θα πρέπει να έχει εκτίσει το άθροισμα των ποινών του. Πάντως, σε κάθε περίπτωση ο κατάδικος μπορεί να απολυθεί, εάν έχει εκτίσει 17 έτη(αυτό αφορά και όσους έχουν καταδικαστεί για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών), ακόμη  και στις περιπτώσεις που το  άθροισμα των ποινών υπερβαίνει το όριο αυτό.
3)Στην περίπτωση της πρόσκαιρης κάθειρξης ο κατάδικος θα πρέπει να έχει παραμείνει στις φυλακές για χρονικό διάστημα ίσο με το 1/5 της ποινής που του επιβλήθηκε, ενώ   στην περίπτωση της ισόβιας κάθειρξης θα πρέπει να έχει παραμείνει ο κατηγορούμενος στο σωφρονιστικό κατάστημα  για χρονικό διάστημα 12 ετών, ενώ σε κάθε περίπτωση ο κατάδικος μπορεί να απολυθεί, εάν έχει παραμείνει στις φυλακές  14 χρόνια. 4)τις κατηγορίες που αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω.•Ποιοι εξαιρούνται:
Το νέο μέτρο δεν περιλαμβάνει όσους έχουν καταδικαστεί: 1) για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας, 2) για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, 3)  για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 4) για ανθρωποκτονίες, 6) για παραβάσεις της γενετήσιας ελευθερίας (βιασμοί, κ.λπ.) και 7) για διακίνηση  ναρκωτικών ουσιών


•Ανήλικοι παραβάτες:
Τα ανήλικα παραβατικά άτομα  μπορούν να απολυθούν με βραχιολάκι, εφ όσον έχουν εκτίσει το 1/3 της ποινής τους, ενώ  η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας του καταστήματος κράτησης και έκθεση της υπηρεσίας επιμελητών ανηλίκων.
 Η απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν μπορεί να χορηγηθεί, αν ο ανήλικος δεν έχει παραμείνει σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων  (Αυλώνα) για χρονικό διάστημα ίσο με το ένα πέμπτο της ποινής του.


•Αλλοδαποί κρατούμενοι:
->Υπήκοοι της Αφρικής και της Ασίας που βρίσκονται στη χώρα μας και δε διαθετουν διαβατήρια ή άλλα έγγραφα που να πιστοποιούν την ταυτότητά τους,κρατούνται προσωρινά στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας στα προσωρινά κρατητήρια της ΕΛ.ΑΣ.(υπολογίζεται οτι θα κρατούνται για 1 έως 3 μήνες περίπου), ενώ οι Αλβανοί υπήκοοι που διαθέτουν συνήθως ταξιδιωτικά έγγραφα θα απελαύνονται άμεσα μετά την αποφυλάκισή τους.
•Δημόσιος διαγωνισμός για τον ανάδοχο του έργου με τα "βραχιολάκια"
Η λειτουργία και η συντήρηση του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης θα ανατεθεί με διεθνή διαγωνισμό σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Όποιος αναλάβει τη λειτουργία, κ.λπ. του επίμαχου συστήματος θα δημιουργήσει κέντρο ελέγχου στην Αθήνα το οποίο θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση.
Όπως δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ.Νίκος Παρασκευόπουλος, απο τις 11 Μαΐου έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων των χρηστών που θα χρησιμοποιήσουν το "βραχιολάκι" για κατ΄ οίκον περιορισμό.Επίσης, δήλωσε οτι έχει γίνει ο διαγωνισμός, υπεγράφη η σύμβαση με την εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υπηρεσία της παροχής του ΄βραχιολιού.
Ακόμη, ο ανάδοχος του επίμαχου έργου πλέον της παρακολούθησης όλων των κρατουμένων, έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που σταματήσει  πάνω από πέντε λεπτά η εκπομπή σήματος από το βραχιολάκι, σε περίπτωση απόπειρας καταστροφής ή αφαίρεσης ή αποσύνδεσης του ή ακόμη και σε περίπτωση άρνησης συνεργασίας του κρατούμενου.


•Ηλεκτρονικό Βραχιόλι

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο το βραχιολάκι δίνει την δυνατότητα στα  παραβατικά άτομα, στα οποία έχουν επιβληθεί ποινές, μετά από αίτησή τους, να εκτίσουν το υπόλοιπο της κράτησής  τους στον τόπο κατοικίας τους (καθεστώς  κατ΄  οίκον περιορισμού) ή σε  οποία άλλη κατοικία εκείνη επιλέξουν να διαμείνουν.

Βασική προϋπόθεση για να γίνει αυτό, είναι να τοποθετηθεί  μόνιμα στο χέρι ή το πόδι των κρατουμένων οι οποίοι θέλουν να κάνουν χρήση του «ηλεκτρονικού ευεργετήματος», το ηλεκτρονικό  βραχιολάκι το οποίο εμπεριέχει μικροτσίπ. Ο κρατούμενος φορώντας το βραχιολάκι  είναι συνδεδεμένος σε 24ωρη βάση με ειδική συσκευή την οποία έχουν οι αρμόδιες κρατικές αρχές.
Όσοι φέρουν βραχιολάκι μπορούν να βρίσκονται προκαθορισμένες ώρες της ημέρας εκτός του τόπου του κατ' οίκον περιορισμού του αποκλειστικά για λόγους εργασίας, εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, συμμετοχής του σε εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης ή απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ ή και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που του έχουν επιβληθεί.
Το βραχιολάκι εμπεριέχει μικροτσίπ και ο  κρατούμενος φορώντας το είναι συνδεδεμένος σε 24ωρη βάση με ειδική συσκευή του συστήματος «γεω-εντοπισμού». 
Πρόκειται για βραχιολάκια" που δεν αγοράζονται και ότι όταν τελειώσει η σύμβαση η εταιρεία θα τα πάρει πίσω.Η τιμή του κάθε βραχιολίου κυμαίνεται σήμερα από τα 1.500 έως 2.500 ευρώ και θα επιβαρύνει τον κατηγορούμενο, εκτός εάν κριθεί με ειδική αιτιολογία, ότι στερείται της οικονομικής δυνατότητας να καταβάλει το επίμαχο ποσό, οπότε και αναλαμβάνει το δημόσιο το κόστος.Εάν δε σας χορηγηθεί το δικαίωμα κατ'οίκον περιορισμού, μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης αυτής.

Ευθύνη :

Τον πρώτο και τελευταίο λόγο για χρήση του επίμαχου ευεργετικού μέτρου έχει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο για τις περιπτώσεις των καταδικασθέντων και ο ανακριτής για τις περιπτώσεις των προφυλακισμένων. Η κάθε αίτηση που υποβάλεται για βραχιολάκι θα εξετάζεται από τους δικαστές κατά περίπτωση, ανάλογα με το άτομο και σε συνάρτηση με τη βαρύτητα του αδικήματος που έχει διαπράξει  ή του αποδίδεται (το τελευταίο για τις περιπτώσεις των προφυλακίσεων).Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος ανέφερε  ότι έχει γίνει ήδη η σχετική εκπαίδευση των δικαστών, οι οποίοι θα χειριστούν αυτό το σύστημα και "είμαστε απολύτως έτοιμοι για την έναρξη εφαρμογής του ΄βραχιολιού΄"


•Διαφυγή απο την ηλεκτρονική επιτήρηση:
->Με φυλάκιση μέχρι 1 έτος θα τιμωρείται όποιος χρησιμοποιεί μεθόδους διαφυγής αποντην επιτήρηση των αρμοδίων αρχών.Συγκεκριμένα όποιος α)αφαιρεί, καταστρέφει, φθείρει ή με οποιοδήποτε τρόπο επεμβαίνει στη συσκευή ή στο σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης, β) με οποιοδήποτε τρόπο αλλοιώνει τα συναφή με την επιτήρηση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, γ) όποιος εκμεταλλεύεται βλάβη ή μη ορθή λειτουργία της συσκευής ή του συστήματος προκειμένου να διαφύγει
->Όσοι απολύονται, αν υποπέσουν μέσα σε πέντε έτη από την αποφυλάκισή τους, σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη και καταδικαστούν αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη των δύο ετών, εκτίουν αθροιστικά και το υπόλοιπο της ποινής για την οποία είχαν απολυθεί υπό όρο».
•Ανάκληση της απόλυσης του κρατουμένου
 Η απόλυση του κρατουμένου μπορεί να ανακληθεί, όταν ο κατάδικος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν.
Σύμφωνα με το νέο νομοθέτημα για την χορήγηση της απόλυσης υπό τον όρο του κατΆ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση αποφασίζει κατόπιν αιτήσεως του καταδίκου, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής. Ο κατάδικος δεν κλητεύετε ούτε εμφανίζεται ενώπιον του Συμβουλίου, μπορεί όμως να υποβάλει έγγραφο υπόμνημα.
Σε περίπτωση που η αίτηση για απόλυση υπό τον όρο του κατ'οίκον περιορισμού με «βραχιολάκι» δεν γίνει δεκτή, νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μετά από τέσσερις μήνες.
.

•"Αποσυμφόρηση" των φυλακών με τον Ν.4322/2015 - Μια πρώτη ανάσα για το σωφρονιστικό σύστημα

Μέσα σε 1,5 μήνα απο την εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων του ν.4322/2015, αποφυλακίστηκαν συνολικά 2.162 κρατούμενοι, απο τους οποίους 367 ήταν «φιλοξενούμενοι» που παρέμεναν για επί σειρά μηνών στα καταστήματα κράτησης γιατί ήταν ανέφικτη η απέλασή τους, όπως και μικρός αριθμός ανηλίκων και ατόμων με πιστοποιημένη αναπηρία.
Μετά τη συμπλήρωση 45 ημερών απο την έναρξη ισχύος του νόμου,ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ.Παρασκευόπουλος δήλωσε οτι <<με τις αποφυλακίσεις του ν.4322/2015 και με αποφασιστικά μέτρα μπορεί να αντιμετωπιστεί η υπερπλήρωση των καταστημάτων κράτησης που προσβάλλει εδώ και δεκαετίες τώρα τις αξίες του νομικού μας πολιτισμού>>. Συνέχισε αναφέροντας οτι ο συνολικός αριθμός των κρατούμενων της χώρας μειώθηκε την 1.6.2015, απο τον πρώτο μήνα εφαρμογής του νόμου κατά 1.200 άτομα, φτάνοντας απο το 2006,τους 10.300 έγκλειστους.Οι κρατούμενοι που ευεργετήθηκαν απο τα συγκεκριμένα μέτρα αποσυμφόρησης και απολύθηκαν ήταν περισσότεροι,όμως ο αριθμός μειώθηκε σε 1.200 επειδή οι ποινικοί κρατούμενοι που παρέμεναν στα Αστυνομικά Κρατητήρια επί μήνες, μεταφέρθηκαν στα καταστήματα κράτησης,όπως έπρεπε να γίνει εξαρχης>>.Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, πραγματοποιήθηκαν μέχρι τις 15.6.2015, με τις ευεργετικές διατάξεις του επίμαχου νόμου, συνολικά 1.795 αποφυλακίσεις. Από αυτούς, οι 1.414 ήταν κρατούμενοι που εξέτισαν ένα μέρος της ποινής τους, ανάλογο με τη βαρύτητά της.του νόμου.Ειδικότερα, ως προς τα 1.414 άτομα:
• 317 άτομα αποφυλακίστηκαν, αφού εξέτισαν το 1/10 της ποινής τους (είχαν ποινή φυλάκισης μέχρι 3 χρόνια).
• 226 άτομα αποφυλακίστηκαν, αφού εξέτισαν το 1/5 της ποινής τους (είχαν ποινή φυλάκισης 3 με 5 χρόνια).
• 457 άτομα αποφυλακίστηκαν, αφού εξέτισαν τα 2/5 της ποινής τους (είχαν ποινή φυλάκισης 5 με 10 χρόνια).
• 414 άτομα αποφυλακίστηκαν, αφού εξέτισαν το 1/3 της ποινής τους (είχαν ποινή φυλάκισης από 10 έως 20 χρόνια).

     Σε ό,τι αφορά τα καταστήματα κράτησης των Χανίων, από τις φυλακές “Κρήτη 1” έχουν αποφυλακιστεί τον τελευταίο 1,5 μήνα με τον νέο νόμο 71 άτομα, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποφυλακιστούν ακόμα 4. Από όσους αποφυλακίστηκαν οι 58 βγήκαν με τις μεταβατικές διατάξεις και οι 13 ήταν “φιλοξενούμενοι” αλλοδαποί. 

•"Φωτογραφικός" Ο Νόμος όσον αφορά άτομα με αναπηρίες;

 Ο γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Φυτράκης έδωσε εξηγήσεις για την επικρατούσα άποψη οτι ο ν.4322 ήταν "φωτογραφικός"όσον αφορά τα άτομα με αναπηρίες και διασαφήνισε οτι  από τα δεδομένα προκύπτει οτι οι κρατούμενοι που αποφυλακίστηκαν με ποσοστό αναπηρίας 67% ήταν 6, ενώ εκείνοι με πάνω από 80%, έχουμε 1 περιστατικό το οποίο είναι γυναίκα. Με άλλα λόγια, ο “φωτογραφικός” αφορούσε 1.809 ανθρώπους στον πρώτο 1,5 μήνα εφαρμογής του νόμου,ενώ ο 1 κρατούμενος που βγήκε με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% ήταν γυναίκα.


*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι ασκούμενη δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου